Gemeentelijke regeling schoolverlof
Als een kind leerplichtig is, kan in bijzondere gevallen verlof worden verleend buiten de officiële schoolvakanties. Hiertoe heeft de directeur speciale richtlijnen gekregen van het ministerie.
Voor verlof van minder dan 10 dagen moet schriftelijk toestemming gevraagd worden bij de directeur van de school. Bij een verlof van meer dan 10 dagen moet toestemming gevraagd worden van de ambtenaar leerplichtzaken van de gemeente Hof van Twente.
De richtlijnen voor beide soorten van verlof vindt u hieronder. Een aanvraagformulier voor extra verlof is te verkrijgen bij de locatiedirecteur of Hier te downloaden
 
 
Richtlijnen voor extra verlof aanvraag
 
Extra verlof i.v.m. religieuze verplichtingen
Wanneer uw kind plichten moet vervullen die voortvloeien uit godsdienst of levensovertuiging, bestaat er recht op verlof. Als richtlijn geldt dat hiervoor één dag per verplichting vrij wordt gegeven. Indien uw kind gebruik maakt van deze vorm van extra verlof, dient u dit minimaal 2 dagen van tevoren te melden.
 
Op vakantie onder schooltijd
Voor vakantie onder schooltijd kan alleen een uitzondering worden gemaakt als uw kind tijdens de schoolvakanties niet op vakantie kan gaan door de specifieke aard van het beroep van één van de ouders. In dat geval mag de directeur eenmaal per jaar vrijgeven, zodat er toch een gezinsvakantie kan plaatsvinden.
Bij uw aanvraag moet een werkgeversverklaring worden gevoegd, waaruit een en ander blijkt. Verder dient u rekening te houden met het volgende:

•        I.v.m. een eventuele bezwaarprocedure moet de aanvraag tenminste 8 weken van tevoren worden ingediend.
•        De verlofperiode mag maximaal 10 schooldagen beslaan.
•        De verlofperiode mag niet in de eerste 2 schoolweken vallen.
Helaas komt het weleens voor dat een leerling of gezinslid tijdens de vakantie ziek wordt, waardoor de leerling later op school terug moet komen. Het is van groot belang om een doktersverklaring uit het vakantieland mee te nemen, waaruit de duur, de aard en de ernst van de ziekte blijken. Op die manier voorkomt u mogelijke misverstanden.
 
Verlof in geval van andere gewichtige  omstandigheden
Onder andere gewichtige omstandigheden vallen situaties die buiten de wil van de ouders en/of de leerling liggen. Voor bepaalde omstandigheden kan vrij worden gevraagd. Hierbij moet gedacht worden aan:
•        Verhuizing
•        Huwelijk bloedverwanten
•        Ernstige ziekte bloed- of aanverwanten
•        Overlijden bloed- of aanverwanten
•        Viering huwelijks of ambtsjubileum van bloed- of aanverwanten.

Verlofaanvragen worden altijd individueel beoordeeld. Een aanvraag wegens "andere gewichtige omstandigheden" dient zo spoedig mogelijk worden ingediend.
 
Niet eens met het besluit
Wanneer uw verzoek om extra verlof wordt afgewezen en u bent het niet eens met dit besluit, kunt u schriftelijk bezwaar maken. U dient het bezwaarschrift in bij de persoon die het besluit heeft genomen.
Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en tenminste de volgende gegevens bevatten:
•        Naam en adres van belanghebbende
•        Dagtekening (datum)
•        Omschrijving van het genomen besluit
•        Argumenten waarom u niet akkoord gaat

U krijgt de gelegenheid om uw bezwaar mondeling toe te lichten. Daarna krijgt u schriftelijk bericht van het besluit dat over uw bezwaarschrift is genomen.
 
Ongeoorloofd verzuim
Verlof dat wordt genomen zonder toestemming van de directeur of leerplichtambtenaar wordt gezien als ongeoorloofd verzuim. De directie is verplicht om dit aan de leerplichtambtenaar te melden. Deze beslist of er al dan niet proces-verbaal wordt opgemaakt